UA-73432292-1

آموزش نرم افزار Processing


مثال های کار با نرم افزار Processing


دایره متحرک

این برنامه کوتاه پنجره ای را برای شما باز کرده و یک دایره را از سمت چپ آن تا سمت راست آن حرکت می دهد.